Наша пациентка две недели после операција за подигнување на дојки.
Со модифицирана техника на Lejour.
Повеќе информации 078/440 081