Што е контрактура?

Контрактура е често заболување кое доведува до деформирање на прстите и дланката. Начесто се зафатени малиот и домалиот прст. На почетокот оваа болест се мафиестира со поткожно здебелување во вид на зрнест чвор, а подоцна настанува задебелена линија на дланката која доведува до прислино виткање на прстот према дланката. Како последица на ова се јавува болка […]