Контрактура е често заболување кое доведува до деформирање на прстите и дланката. Начесто се зафатени малиот и домалиот прст.

На почетокот оваа болест се мафиестира со поткожно здебелување во вид на зрнест чвор, а подоцна настанува задебелена линија на дланката која доведува до прислино виткање на прстот према дланката.

Како последица на ова се јавува болка и намалена функционалност на дланката.

Лекувањето е со хирушка интервенција која ја изведува д-р Огњен Даскалов.